Meda Shop
0 0

Reklamacije, zamene i odustanak

 

 REKLAMACIJE

ČLAN 1

OVIM PRAVILNIKOM MEDA SHOP UREĐUJE NAČIN, USLOVE I POSTUPAK REŠAVANJA PRIGOVORA (REKLAMACIJE) POTROŠAČA ZBOG NEDOSTATAKA NA KUPLJENOM PROIZVODU PUTEM SAJTA WWW.MEDASHOP.RS I OVLAŠĆENJA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI MEDA SHOP-A U POGLEDU OSTVARIVANJA PRAVA POTROŠAČA NA PRIGOVOR.

ČLAN 2

POTROŠAČ IMA PRAVO DA IZJAVI REKLAMACIJU NA KUPLJENU ROBU PUTEM INTERNET SAJTA WWW.MEDASHOP.RS USLED NEDOSTATKA NA KUPLJENOJ ROBI ODNOSNO NJENE NESAOBRAZNOSTI.

ČLAN 3

POTROŠAČ IMA PRAVO DA IZJAVI REKLAMACIJU PRODAVCU NA KUPLJENI PROIZVOD ZBOG NEDOSTATAKA KOJI SU NASTALI, U ROKU OD 24 MESECA OD DANA KUPOVINE, A POSLE ISTEKA TOG ROKA REKLAMACIJA SE IZJAVLJUJE IZDAVAOCU GARANCIJE (UKOLIKO JE PRIMENJIVO).

ISTEKOM ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POTROŠAČ GUBI PRAVO NA PODNOŠENJE REKLAMACIJE.

ČLAN 4

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU MOŽE SE DOSTAVITI LIČNO ILI POŠTOM NA SLEDEĆU ADRESU: MEDA SHOP, JURIJA GAGARINA 151/85, 11070 NOVI BEOGRAD ILI PUTEM E-MAILA NA ADRESU INFO@MEDASHOP.RS

ČLAN 5

NAKON SLANJA ZAHTEVA ZA REKLAMACIJU NA NAČIN IZ PRETHODNOG ČLANA POTREBNO JE DA POTROŠAČ DOSTAVI PRODAVCU ROBU SA ORIGINALNIM RAČUNOM I ODŠTAMPANIM, POPUNJENIM I POTPISANIM ZAHTEVOM ZA REKLAMACIJU U ORIGINALU.

PROIZVOD KOJI SE ŠALJE NA REKLAMACIJU MORA BITI ISPRAVNO UPAKOVAN I ČIST, U SUPROTNOM, USLOVI NISU ISPUNJENI I REKLAMACIJA SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE.

ROBA SA ORIGINALNIM RAČUNOM I ODŠTAMPANIM, POPUNJENIM I POTPISANIM ZAHTEVOM ZA REKLAMACIJU ŠALJE SE NA ADRESU MEDA SHOP, JURIJA GAGARINA 151/85, 11070 NOVI BEOGRAD ILI SE MOŽE DONETI U MALOPRODAJU TRGOVCA U ULICI JURIJA GAGARINA 151/85, NOVI BEOGRAD.

SVE TROŠKOVE KOJI SU NEOPHODNI DA BI SE ROBA SAOBRAZILA UGOVORU (TO JEST U SLUČAJU UVAŽAVANJA REKLAMACIJE), A NAROČITO TROŠKOVE ISPORUKE SNOSI PRODAVAC, U SUPROTNOM (U SLUČAJU ODBIJANJA REKLAMACIJE) TROŠKOVE ISPORUKE SNOSI POTROŠAČ.

ČLAN 6

PRODAVAC ĆE BEZ ODLAGANJA PISMENO ILI ELEKTRONSKIM PUTEM OBAVESTITI POTROŠAČA O POTVRDI PRIJEMA REKLAMACIJE I SAOPŠTITI BROJ POD KOJIM JE ZAVEDENA NJEGOVA REKLAMACIJA U EVIDENCIJI PRIMLJENIH REKLAMACIJA. PRODAVAC VODI EVIDENCIJU PRIMLJENIH REKLAMACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA RS.

PRODAVAC JE DUŽAN DA BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA REKLAMACIJE, PISANIM ILI ELEKTRONSKIM PUTEM ODGOVORI POTROŠAČU NA IZJAVLJENU REKLAMACIJU.

ODGOVOR PRODAVCA NA REKLAMACIJU POTROŠAČA MORA DA SADRŽI ODLUKU DA LI PRIHVATA REKLAMACIJU, OBRAZLOŽENJE AKO NE PRIHVATA REKLAMACIJU, IZJAŠNJENJE O ZAHTEVU POTROŠAČA O NAČINU REŠAVANJA I KONKRETAN PREDLOG U KOM ROKU ĆE SE I KAKO REŠITI REKLAMACIJU UKOLIKO JE PRIHVATA.

PRODAVAC RAZMATRA REKLAMACIONE ZAHTEVE POTROŠAČA, UTVRĐUJE NJIHOVU OSNOVANOST, ODNOSNO NEOSNOVANOST I DONOSI ODLUKU PO OKONČANJU REKLAMACIONOG POSTUPKA. U POSTUPKU UTVRĐIVANJA OSNOVANOSTI REKLAMACIONIH ZAHTEVA POTROŠAČA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DA LI JE NEDOSTATAK NA ROBI, KOJI JE PREDMET REKLAMACIONOG ZAHTEVA, NASTAO KRIVICOM PROIZVOĐAČA ILI POTROŠAČA, PRODAVAC NAJPRE PROSLEĐUJE REKLAMACIONI ZAHTEV PROIZVOĐAČU, ODNOSNO UVOZNIKU ROBE. OVLAŠĆENI ORGANI – KOMISIJE KOJE SU U SASTAVU PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA ROBE, PO IZVRŠENOM PREGLEDU ROBE SA NEDOSTATAKOM, DOSTAVLJAJU SVOJE MIŠLJENJE PRODAVCU. PRODAVAC NA OSNOVU OVOG MIŠLJENJA DONOSI KONAČNU ODLUKU O OSNOVANOSTI REKLAMACIONOG ZAHTEVA POTROŠAČA.

ČLAN 7

PRODAVAC IMA PRAVO DA ODBIJE REKLAMACIJU POTROŠAČA, UKOLIKO JE NEDOSTATAK NA PROIZVODU NASTAO KAO POSLEDICA OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI JE PROIZVOD UPOTREBLJAVAN SUPROTNO DOBIJENIM UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA IZ SAME DEKLARACIJE.

PRODAVAC NE ODGOVARA ZA MA KAKVU EVENTUALNU ŠTETU KOJA BI MOGLA DA BUDE PROUZROKOVANA POTROŠAČU OD STRANE ROBE SA NEDOSTACIMA, KADA JE PROIZVOĐAČ I/ILI UVOZNIK TAKVE ROBE POZNAT.

ČLAN 8

1. AKO SE NESAOBRAZNOST POJAVI U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA PRELASKA RIZIKA NA POTROŠAČA, POTROŠAČ IMA PRAVO PO SOPSTVENOM IZBORU NA:

              1. OTKLANJANJE NEDOSTATKA NA PROIZVODU;

              2. ZAMENU KUPLJENOG PROIZVODA SA NEDOSTATKOM ZA NOV ISPRAVAN PROIZVOD;

              3. UMANJENJE ILI VRAĆANJE IZNOSA CENE PLAĆENE PO PRILOŽENOM RAČUNU.

2.  AKO SE NESAOBRAZNOST POJAVI NAKON ISTEKA ŠEST MESECI OD DANA PRELASKA RIZIKA NA POTROŠAČA, POTROŠAČ IMA PRAVO NA:

              1. OTKLANJANJE NEDOSTATKA NA PROIZVODU;

              2. ZAMENU KUPLJENOG PROIZVODA SA NEDOSTATKOM ZA NOV ISPRAVAN PROIZVOD;

              3. ODGOVARAJUĆE UMANJENJE CENE ILI RASKID UGOVORA AKO OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI NIJE MOGUĆE OPRAVKOM ILI  ZAMENOM, A SVE U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 52 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA RS.

POTROŠAČ U SVAKOM SLUČAJU NEMA PRAVO NA RASKID UGOVORA UKOLIKO JE NESAOBRAZNOST ROBE NEZNATNA.

ČLAN 9

UKOLIKO SE U TOKU POSTUPKA UTVRDI DA JE REKLAMACIONI ZAHTEV POTROŠAČA OSNOVAN, PRODAVAC JE DUŽAN DA U NAJKRAĆEM ROKU, A KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 15 DANA, ODNOSNO 30 DANA ZA TEHNIČKU ROBU I NAMEŠTAJ, OD DANA PODNOŠENJA REKLAMACIJE, U ZAVISNOSTI OD SADRŽINE REKLAMACIONOG ZAHTEVA I POSTIGNUTOG DOGOVORA SA POTROŠAČEM, ROBU ZAMENI ILI VRATI NOVČANI IZNOS PLAĆEN ZA TU ROBU ILI DA OTKLONI NEDOSTATAK NA ROBI.

PRODAVAC JE DUŽAN DA POSTUPI U SKLADU SA ODLUKOM I PREDLOGOM ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE, UKOLIKO JE DOBIO PRETHODNU SAGLASNOST POTROŠAČA. ROK ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE PREKIDA SE KADA POTROŠAČ PRIMI ODGOVOR PRODAVCA IZ ČLANA 6. STAV 3. OVOG PRAVILNIKA I POČINJE DA TEČE IZNOVA KADA PRODAVAC PRIMI IZJAŠNJENJE POTROŠAČA. POTROŠAČ JE DUŽAN DA SE IZJASNI NA ODGOVOR PRODAVCA NAJKASNIJE U ROKU OD TRI DANA OD DANA PRIJEMA ODGOVORA PRODAVCA. UKOLIKO SE POTROŠAČ U PROPISANOM ROKU NE IZJASNI, SMATRAĆE SE DA NIJE SAGLASAN SA PREDLOGOM PRODAVCA IZ ČLANA 6. STAV 3. OVOG PRAVILNIKA.

UKOLIKO PRODAVAC IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA NIJE U MOGUĆNOSTI DA UDOVOLJI ZAHTEVU POTROŠAČA U PROPISANOM ROKU, DUŽAN JE DA O PRODUŽAVANJU ROKA ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE OBAVESTI POTROŠAČA I NAVEDE ROK U KOME ĆE JE REŠITI, KAO I DA DOBIJE NJEGOVU SAGLASNOST, ŠTO JE U OBAVEZI DA EVIDENTIRA U EVIDENCIJI PRIMLJENIH REKLAMACIJA. OSNOV ZA PRODUŽENJE ROKA MOŽE BITI AKO REZERVNI DEO ČIJOM UGRADNJOM BI BILA REŠENA REKLAMACIJA, NIJE DOSTUPAN NA LAGERU OVLAŠĆENOG SERVISERA, PA BI ISTI TREBALO PORUČITI IZ UVOZA I PROCEDURA UVOZA MOŽE TRAJATI DO DVA MESECA.

UKOLIKO PRODAVAC ODBIJE REKLAMACIJU, POTROŠAČ IMA MOGUĆNOST REŠAVANJA SPORA VANSUDSKIM PUTEM PRED NADLEŽNIM TELIMA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA.

PRODAVAC JE OBAVEZAN DA UČESTVUJE U POSTUPKU VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA.

ČLAN 10

U SLUČAJU VRAĆANJA ROBE I POVRAĆAJA SREDSTAVA, POTROŠAČU ĆE NOVAC BITI UPLAĆEN NA TEKUĆI RAČUN. POVRAĆAJ SREDSTAVA SE VRŠI NA NAVEDENI NAČIN I NIJE MOGUĆE POSLATI NOVAC PO KURIRU U GOTOVINI. UKOLIKO POTROŠAČU SE NOVAC UPLAĆUJE NA NJEGOV TEKUĆI RAČUN ROK ZA POVRAĆAJ JE 14 DANA OD DANA ODOBRENE REKLAMACIJE. POVRAĆAJ SREDSTAVA SE MOŽE OBAVITI I U NAŠOJ MALOPRODAJI U ULICI JURIJA GAGARINA 151/85, NOVI BEOGRAD, A PRETHODNO JE POTREBNO NAJAVITI NA E-MAIL ADRESU: INFO@MEDASHOP.RS ILI NA BROJEVE TELEFONA 011/21-66-639.

ČLAN 11

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

 

Zamena robe

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Meda Shop internet prodavnica. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Prilikom podnošenja zahteva za zamenu proizvoda neophodno je napisati broj računa, kao i punog naziva artikla koji se menja i za koji se menja na email adresu info@medashop.rs.


Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

Pravo na odustajanje

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Obrazac/Izjavu o odustanku možete proslediti na mail info@medashop.rs ili poslati zajedno sa robom koja je predmet odustajanja uz prethodno kontaktiranje Call-Centra na broj 062/33-16-40

Obrazac/izjavu o odustanku možete zatražiti pozivom na jedan od naših kontakt telefona ili mejlom na adresu info@medashop.rs

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan u neoštećenoj fabričkoj ambalaži.

Organizaciju i troškove vraćanja robe snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod i njegova ambalaža ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda ili ambalaže, kupac će biti obavešten o tome putem e-mejla označenog u porudžbenici u roku od 3 radna dana. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Povraćaj sredstava se u slučaju ispunjenja uslova za povrat robe vrši uplatom na tekući račun kupca.

MaestroCard MasterCard DinaCard VisaCard AmericanExpress
Banca Intesa Beograd
Visa Secure MasterCard ID Check